top of page
LUẬT SƯ VỀ THỪA KẾ
1. TVPL về Thừa Kế.jpg

Luật sư về Thừa kế

1. Tư vấn pháp luật về thừa kế.

2. Thừa kế theo di chúc.

3. Thừa kế theo pháp luật.

4. Thừa kế thế vị.

5. Thừa kế có yếu tố nước ngoài.

6. Giải quyết tranh chấp về thừa kế.

- Đề nghị toà án tuyên bố di chúc vô hiệu.

​- Đề nghị toà án tuyên bố văn bản khai nhận di sản thừa kế vô hiệu.

- Khởi kiện yêu cầu chia thừa kế.

7. Soạn thảo di chúc, làm chứng cho việc lập di chúc, công chứng di chúc.

8. Phân chia di sản thừa kế.

9. Lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng, di tặng một phần di sản cho người khác.

2. TVPLVTK.jpg

Tư vấn pháp luật Thừa kế

1. Quyền thừa kế.

2. Thời điểm mở thừa kế.

3. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

4. Thực hiện các nghĩa vụ do người chết để lại.

5. Xác định tài sản là di sản thừa kế, xác định người thừa kế.

6. Quyềnvà nghĩa vụ của người quản lý di sản.

7. Từ chối nhận di sản.

8. Người không được quyền hưởng di sản.

9. Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế.

3. TVPLVLDC.jpg

Thừa kế theo di chúc

Quyền của người lập di chúc:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

6. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng.

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

4. TKTDC TKTPL.jpg

Thừa kế theo pháp luật

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật.

- Không có di chúc.

- Di chúc không hợp pháp.

- Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc.

- Những người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản.

- Phần di sản không được định đoạt trong di chúc.

- Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật.

5. TKTV.jpg

Thừa kế thế vị

 

1. Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; 

2. Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

6. TKCYTNN.jpg

Thừa kế có yếu tố nước ngoài

1. Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết. 

2. Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

3. Năng lực lập di chúc, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc được xác định theo pháp luật của nước mà người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc.

7. TCVTK.jpg

Tranh chấp thừa kế

- Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp thừa kế.

- Tranh chấp thừa kế tài sản là bất động sản, động sản, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

- Nộp đơn đề nghị toà án tuyên bố di chúc vô hiệu.

​- Đề nghị toà án tuyên bố văn bản khai nhận di sản thừa kế vô hiệu.

- Khởi kiện yêu cầu hưởng thừa kế.

- Chia thừa kế trường hợp có người thừa kế mới.

8. CCDC.jpg

Soạn thảo di chúc

- Soạn thảo di chúc theo yêu cầu.

- Làm chứng cho việc lập di chúc.

- Hỗ trợ công chứng, chứng thực di chúc.

Điều kiện để di chúc có hiệu lực. 

Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

9. TKQSDĐ.jpg

​Phân chia di sản thừa kế

1. Phân chia di sản theo di chúc.

2. Phân chia di sản theo pháp luật.

- Lập văn bản về việc thoả thuận phân chia di sản thừa kế.

- Công chứng Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

- Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

3. Phân chia di sản theo pháp luật.

4. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.

bottom of page